شیر های کشویی

شیر های کشویی

شیر های کشویی (GATE VALVE) این شیر ها در تمامی صنایع کاربرد فراوانی دارند و عمدتاٌبا نیروی دست باز و بسته می شوند. از این نوع شیر به دلیل آسیب دیدن المان متحرک هنگام نیمه باز بودن نمی توان جهت کنترل جریان سیال استفاده نمود. این نوع شیر ها فقط باید در هنگام عبور سیال...